Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Isikuandmete töötlemine

AS Vireen kogub kokku üle Eesti hukkunud põllumajandusloomi ja muid loomseid kõrvalsaadusi ning töötleb neid Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvas tehases. Teenust osutatakse kõikidele loomsete kõrvalsaaduste valdajatele, alates väikeloomapidajatest ja lihatööstustest ning lõpetades pakendatud toidukauba haldajatega. Kokkuvedu korraldatakse mandri-Eestist ja Saaremaalt. Hiiumaa-sisest kokkuvedu ja matmist korraldatakse läbi alltöövõtja, kes osutab kohapeal kokkuveo- ja matmisteenust. AS Vireen kaudu annab Maaeluministeerium riigiabi põllumajandustootjale, kes kasvatab mäletsejalisi ning katab osaliselt tootja kahjutustamisteenuse ja kokkuveoteenuse kulu.

AS Vireen võib oma tegevuse käigus saada teavet, mis sisaldab isikuandmeid (dokumentide ja infosüsteemide kaudu).

Isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja neile ligipääsu võimaldamisel lähtub AS Vireen isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja avaliku teabe seadusest.

Seoses hukkunud põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo korraldamisega ja kahjutustamisega tehases võtab AS Vireen vastu dokumente, mis sisaldavad inimeste isiku- ja kontaktandmeid. Nimetatud andmeid sisaldavad saatelehed, garantiikirjad, avaldused ja kirjad hoitakse klienditoimikus kuni hävitamiseni (7 aastat lepingu lõpetamisest).

Seoses riigiabi vahendamisega edastatakse eraldise kasutamise aruanne Maaeluministeeriumile, sh ka isikuandmeid. Samuti võib andmeid küsida Veterinaar- ja Toiduamet oma seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

AS Vireen veebileht ei kasuta „küpsiste“ tehnoloogiat ega töötle kodulehe kasutajate andmeid.

Värbamisel lähtub AS Vireen kandidaadi avaldatud teabest. Esitatud CV-le võimaldatakse juurdepääs ainult konkursiga seotud töötajaile. Kandideerijal on õigus saada teada enda kohta kogutud andmeid ja tal on õigus nendega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata. Kandidaatide avaldusi ja CVsid sisaldavad sarja dokumendid hoitakse eraldi sarjas toimikus kuni hävitamiseni.

Inimesel on õigus tutvuda andmetega, mida AS Vireen on tema kohta kogunud, sellest saab keelduda üksnes seaduses ettenähtud juhtudel. Inimese on nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui AS-l Vireen ei ole inimese isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võib nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kui AS-s Vireen toimub eraisikute isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitab AS Vireen sellest Andmekaitse Inspektsiooni, kes menetleb rikkumist. AS Vireen võtab kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib inimese õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitab AS Vireen sellest ka inimest, et tarvitusele võtta vajalikud ettevaatusabinõud olukorra leevandamiseks.

Isikuandmete töötlemisega seotud teabe saamiseks, andmete korrigeerimiseks, kaebuste esitamiseks palume pöörduda meie poole telefonil 3278333 või info@vireen.ee.