Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Riigiabi

Põllumajandusministeeriumi ja AS Vireen vahel sõlmitud lepingu alusel vahendab AS Vireen põllumajandustootjatele riigiabi hukkunud põllumajandusloomade (mäletsejaliste) kahjutustamiseks ja kokkuveoks ning on kooskõlas Euroopa Liidu Komisjoni määrusega nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

Kulude hüvitamisel riigieelarvelistest vahenditest tasub Tellija kehtiva hinnakirja järgi arvestatud teenuse maksumuse ja riigi poolt hüvitatud teenuse maksumuse vahe, millele lisandub käibemaks.
Arve esitatakse teenuse osutamise eest järgneva kuu seitsmendaks (7) kuupäevaks.