Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Kokkuvedu ja kahjutustamine

AS Vireen kogub kokku üle Eesti hukkunud põllumajandusloomi ja muid loomseid kõrvalsaadusi ning kahjutustab neid Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvas tehases. Teenust osutatakse kõikidele loomsete kõrvalsaaduste valdajatele, alates väikeloomapidajatest ja lihatööstustest ning lõpetades pakendatud toidukauba haldajatega, kui nende tooted kuuluvad kõrvaldamisele jaekaubandusest või ei ole Eestis kehtiva seadusandluse mõistes turustuskõlbulikud.

Ettevõte korraldab hukkunud põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste kokkuvedu mandri-Eestist ja Saaremaalt. Hiiumaal korraldatakse kokkuvedu ja matmist läbi alltöövõtja, kes osutab kohapeal kokkuveo- ja matmisteenust, kuid kogu arvepidamine ja sealhulgas ka riigiabi vahendamine põllumajandustootjatele toimub AS Vireen kaudu.

Kokkuvedu toimub selleks otstarbeks kohandatud eriveokitega. Loomsete kõrvalsaaduste kogumise ja pealelaadimise hõlbustamiseks pakutakse klientidele ka sobivaid konteinereid, mida on võimalik nii osta kui ka rentida.     

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidus kehtivatele normidele jaotatakse hukkunud loomad ja loomsed kõrvalsaadused kolme põhikategooriasse. AS Vireen teostab kokkuvedu ja kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, s.t et ka 2. ja 3. kategooriasse kuuluvaid kõrvalsaadusi käideldakse 1. kategooria kõrvalsaadustena, mistõttu kahjutustamise tulemusena tekkivad saagised ehk kogu ettevõtte tööstuslik toodang, s.o lihakondijahu ja tehniline rasv, kuuluvad 1. kategooria alla.

Loomsete kõrvalsaaduste kahjutustamine kujutab endast rõhu all steriliseerimist, mille käigus kõik tehasesse kogutud loomsed kõrvalsaadused, s.h hukkunud põllumajandusloomad, peenestatakse tükkideks, mille suurus ei ületa 50 millimeetrit, ning steriliseeritakse 20 minutit katkematult sisetemperatuuril 133 ºC kolmebaarise absoluutrõhu all. Tulenevalt tootmise eripärast on tehase tööajaks 24 tundi ööpäevas. Ettevõtte töötab 6840 tundi aastas.

Teenuseid osutatakse üksnes Poolte vahelise Lepingu või ettemakse alusel. Eraisikutest klientidel on ühekordsete loomsete kõrvalsaaduste veoks ja kahjutustamiseks vajalik meile tellimuse täitmiseks esitada garantiikiri.